Elke donderdag een beetje vreugde in je inbox. Om je op te vrolijken. Om te merken dat je niet alleen bent. Om je verbonden te laten voelen. Inschrijven!

Teken het zelf! – Draw it yourself!

For English scroll down

Een teken van leven

Waarom zou je tekenen tijdens vergaderingen of brainstormsessies? Wat is er gebeurd met de goeie ouwe notulen?

Tekeningen zijn geen vervanging van aantekeningen. Ze ondersteunen de (creatieve) processen en brengen snel emoties, sfeer of aandachtspunten in beeld. Ze zorgen voor focus én levendigheid.

Tijd om zelf eens aan het tekenen te slaan. Wat? Kan je niet tekenen? O, jawel hoor.

Geen kunst

Er zijn tekeningen in alle soorten en maten, van krabbeltjes tot Kunst. En wie zegt dat het altijd Kunst moet zijn? Tijdens vergaderingen zegt een eenvoudig krabbeltje vaak al genoeg. 

Simpel

De grap is om het simpel te houden. De allersimpelste tekeningetjes hebben we allemaal al in onze zak of tas: de smileys op onze telefoons. Heb je een goed gevoel bij een plan? Zet er dan gewoon een ? bij. Duidelijk. 

Kijk eens naar de smileys en vraag je af welke je kunt gebruiken. Slechte sfeer? Een donderwolk is gauw getekend. Of zie je de toekomst zonnig tegemoet? Zonnetjes teken je al vanaf je vierde, dus dat gaat lukken. Zijn er klanten waar je heel blij van wordt? Zet gewoon een hartje bij hun naam.

Vertalen

Veel vergaderingen gaan over de vraag: waar gaan we naartoe? Misschien is het antwoord: naar 25% meer omzet in 2020. Een grafiekje met een (groene) lijn naar boven is zó getekend. Maak je je zorgen over de toekomst? Misschien geeft een (rode) lijn naar beneden je gevoel dan beter weer.

Letterlijk

Het is vaak heel grappig om uitdrukkingen eens gewoon letterlijk op te vatten. En als mensen moeten lachen, wordt de sfeer beter, de aandacht scherper en het geheugen sterker.

Als je bijvoorbeeld dit plaatje hebt gezien toen ‘ons punt op de horizon’ ter sprake kwam, vergeet je vast nooit meer waar het over ging.

Suggesties

Wat dacht je ervan? Gewoon eens proberen, de volgende keer? Doe maar. Het hoeft echt geen Kunst te zijn. Een paar suggesties.

 • Out of the box denken.
 • Mijn punt!
 • Kunnen we dat even parkeren…
 • Ik zit in de put

And now in English!

Picture this

Why would you draw pictures during meetings or brainstorm sessions? Whatever happened to the good ole minutes?

Drawings are not a substitute for taking minutes. They support the (creative) processes and rapidly bring emotions, atmosphere or important items into view. They provide focus and liveliness.

High time to try your hand at scribbling yourself. What? You can’t draw? Oh yes, you can!

Artless

There are pictures in all shapes and sizes, ranging from simple doodles to Art. And who dictates it should be Art? In a meeting a simple drawing may be more than enough to state your point.

Simple

The crux is to keep it simple. We all have the very simplest pictures in our pockets and handbags: the smileys in our mobile phones. Does a plan give you good vibes? Put a ? next to it. As plain as day.

Just take a look at those smileys and ask yourself which you can use. Bad atmosphere? A thundercloud is drawn in a jiffy. See a sunny future? You could draw a smiling sun when you were four years old, so that won’t be any problem. Do some of your clients make you smile? Just put a heart next to their name.

Translate 

Many a meeting focuses on the question: what do we want to achieve? Maybe the answer is: a 25% rise in revenue in 2020. A small chart with a (green) climbing line is drawn in seconds. Are you worried about the future? Then a (red) downward-sloping line may represent your feelings more accurately. 

Literally

Often it’s very funny to take an expression literally. And when people laugh, the atmosphere gets better, the focus gets sharper and the memory gets stronger. 

For instance: if you saw this picture while you were discussing ‘our point on the horizon’, you probably will never forget what exactly you were talking about.

Suggestions

What do you think? Maybe you want to give it a try next time? Go ahead! It doesn’t have to be Art, remember. Some suggestions.

 • Thinking out of the box.
 • My point exactly!
 • Can we park this for a moment?
 • I’m feeling down.

Gratis E-book

5 manieren om je boodschap beter over te brengen

Een e-book vol tips voor visuele communicatie die je meteen kunt toepassen. Je leert:
 • 5 manieren om visueel je boodschap over te brengen.
 • Ook wanneer je welke manier (niet) moet kiezen.
 • En zeker ook wat belangrijk is als je iemand wilt inhuren.
Terug naar strips